TERFIQ - Termodinàmica i Fisicoquímica

L'objectiu del Grup és l'estudi, des del punt de vista de la termodinàmica i mitjançant les tècniques de l'anàlisi tèrmica, de les propietats tèrmiques, termofísiques i quimicofísiques dels materials. Dins dels materials, el Grup és expert en els materials polimèrics en general i més específicament en els polímers termostables. Durant aquests anys el Grup ha estudiat les propietats calorimètriques, termomecàniques i dielèctriques dels materials següents: els formigons de polímers, les resines termostables pures i com a matrius de materials compostos, les mescles de polímers, les xarxes interpenetrades de polímers, les pintures termoenduribles i les poliolefines biodegradables. També, durant aquests anys, el Grup ha estudiat les cèl·lules de combustible i en especial la caracterització fisicoquímica de les membranes.

Mostra Contacte

Pere Colomer Vilanova
Campus de la UPC a Terrassa
Colom, 11
ETSEIAT
08222 Terrassa, Barcelona

A/e: colomer@mmt.upc.edu

Telèfon: 93 739 80 74
Fax: 93 739 81 01

Mostra Equip investigador
 • Pere Colomer1, Responsable grup de recerca al Campus de Terrassa (ETSEIAT)
 • Xavier Ramis2, Responsable grup de recerca al Campus Sud (ETSEIB)
 • Ana María Cadenato2
 • Yolanda Calventus1
 • M Pilar Cortés1
 • Xavier Hernandez2
 • John M. Hutchinson1
 • José M, Morancho2
 • Frida Rosario, Román1
 • José M, Salla2
 • Iria Fraga1
 • Fatemeh Shiravand1 (becària en fase realització de la Tesi Doctoral)
 
1 Investigador en el Campus de Terrassa
2 Investigador en el Campus Sud