MSM Lab - Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental

El Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental (MSMLab) proporciona suport a la indústria i a altres grups d’investigació de la mateixa universitat (UPC) o d’altres universitats en el control de microorganismes associats als biofilms i patògens en aigües, sòls, aire (aerosols), aliments i implantacions biomèdics. El servei inclou la investigació de laboratori, estudis de camp, formació i assessoria.

  • Investigació i desenvolupament Avaluació de la formació de biofi lms en ambients naturals i artificials. Investigació i desenvolupament d’estratègies de desinfecció i control de biofilms. Tecnologies sostenibles per al tractament i la potabilització d’aigües. Seguiment i modelització de sistemes de distribució d’aigües (domèstiques, industrials, etc.) amb patògens microbians com Legionella pneumophila, per avaluar diferents estratègies de desinfecció. Estudis del risc sanitari de la reutilització i/o aprofi tament d’aigües no convencionals. Síntesi i biodegradació de polímers.
  • Assajos, anàlisis, mesuraments i inspecció in situ Analítiques microbiològiques de mostres ambientals. Analítiques amb tecnologies moleculars (PCR en temps real). Proves d’efi càcia de biocides i desinfectants. Desenvolupament d’estratègies de desinfecció i control microbià en condicions de laboratori, plantes pilot i estudis ambientals de camp. Proves de biodegradació de polímers. Estudis de biodegradació enzimàtica, bacteriana i fúngica de diferents tipus de materials.
  • Consultoria i assessorament.
  • Formació, cursos i seminaris.

 

Mostra Contacte

Marisol Marqués Jordi Morató
Campus de la UPC a Terrassa
Violinista Vellsolà, 37, edifici TR8
08222 Terrassa, Barcelona

A/e:
marques@oo.upc.edu
morato@oo.upc.edu

Tel.: 93 739 83 28
Fax: 93 739 83 28

Mostra Equip investigador

L’MSMLab treballa de manera conjunta i estreta amb altres grups, tant de la mateixa universitat (UPC) com externs. Entre els primers cal destacar l’estreta col·laboració existent entre l’MSMLab i el LISA de la UPC, que han arribat a formar un grup emergent d’investigació, econegut per la Generalitat de Catalunya, el Grup d’Enginyeria Microbiològica i Ambiental (GEMMA).

D’altra banda, les dues unitats que formen el GEMMA (UPC) participen en projectes conjunts amb el Departament de Química Ambiental de l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals del CSIC. Els tres grups estan constituint una unitat associada, UPC-CSIC, que entrarà en vigor durant el juliol del 2006.

L’equip que forma part de l’MSMLab és actualment el següent: Marisol Marqués, responsable del grup de recerca. Jordi Morató Francesc Codony Marianna Fittipaldi Anna Subirana.